Јунешко месо  

-

Мускул Шинк-Шанк
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Јунешки Мускул
Шинк-Шанк
20-25 кгр.

-

Ружа јунешка
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Јунешка Ружа
20-25 кгр.

Бифтек Италија 1.5+
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Јунешки Бифтек  3/4 и 4/5 10-15 кгр.

Јунешки врат Фриулкарни
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Јунешки Врат
20-25 кгр.

-

Рамстек
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Јунешки Рамстек
20-25 кгр.

-

Триминг јунешки
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Јунешки Триминг
80-20 Бразилски
20-25 кгр.

-

Фрикандо јунешко
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Јунешко Фрикандо 15-18 кгр.

Бладе Јунешко Италија
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Јунешко Бладе 20-25 кгр.

Шкембе јунешко Фруилкарна
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Јунешко Шкембе
15-20 кгр.

Месо од глава
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Јунешко Месо од Глава  70/30 15-20 кгр.

Лој јунешки
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Јунешки Лој
15-20 кгр.

Јунешко срце
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Јунешко Срце 15-20 кгр.

-

Јунешки черек
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Јунешки Черек
20-25 кгр.