Мисиркино месо  

Мисиркин Врат
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Мисиркин Врат
10 кгр.

-

Мисиркин Копан
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Мисиркин Копан Краток 10 кгр.

Мисиркина кртина 15/1 Бразил
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Мисиркин Кртина
15 кгр.

Мисиркин Стек рефус Садиа
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Мисиркин Стек
10 кгр.