Млечни Производи  

Путер Германски   блок 25/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Путер Германски 
блок 25/1
25 кгр.

Путер Германски   блок 10/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Путер Германски 
блок 10/1
10 кгр.