Овошје  

Банани
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Банани 20 парче